Samenwerkende organisaties

fam

Binnen het Sociaal team(jeugd en gezin) werken professionals en organisaties samen die zich richten op kinderen en hun ouders: scholen, leerplichtambtenaren, schoolmaatschappelijk werk, consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderopvang, politie, jongerenwerk, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, allemaal maken ze deel uit van het Sociaal team(jeugd en gezin).

Een aantal organisaties hebben een belangrijke plek binnen het Sociaal team(jeugd en gezin). Hieronder stellen wij ze kort aan u voor.

Impuls-Welzijn 

Impuls, onderdeel van de Tinten welzijnsgroep is er voor alle inwoners van de gemeente Aa en Hunze. Impuls verbindt, ondersteunt en organiseert, in samenwerking met de bewoners zelf en staat zo dichtbij de mensen. Via het kinder- en jongerenwerk ondersteunt Impuls activiteiten en initiatieven. Via Impuls is het maatschappelijk werk aanwezig in het Sociaal Team en op scholen. Bij problemen biedt Impuls-Welzijn in een vroegtijdig stadium hulp aan school, ouders en kinderen. Verder bieden ze cursussen voor ouders en kinderen. Dit biedt ook de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders in een vergelijkbare situatie.

Ook zet Impuls-Welzijn zich in voor het welzijn van kinderen en jongeren (met speciale aandacht voor de groep van 11 tot en met 15 jaar). De balans tussen een gezond lichaam, een gezonde geest, en sociale omgeving is belangrijk. Ze geven informatie over voorzieningen, regelingen en activiteiten in de omgeving, in het bijzonder in het dorp waar de jeugd woont. Ze besteden aandacht aan de (geestelijke) ontwikkeling van jongeren in de vorm van preventie, lichte hulpverlening en, waar nodig, doorverwijzing. Daarnaast ondersteunt het jongerenwerk van Impuls-Welzijn initiatieven op het gebied van sport en spelactiviteiten. http://impuls-welzijn.nl

__________________________________________________________________

Icare Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus)

Icare Jeugdgezondheidszorg zet zich in om de eerste vier jaar van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Door gezondheidsproblemen te voorkomen, eventuele (aangeboren) afwijkingen tijdig op te sporen, informatie te geven, vragen te beantwoorden en u als ouder zo goed mogelijk te begeleiden. Tijdens bezoeken aan het consultatiebureau wordt de ontwikkeling van kinderen nauwlettend gevolgd.

Wij werken nauw samen met u als ouder, maar ook met artsen, assistenten en verpleegkundigen binnen onze afdeling. Tevens wordt samengewerkt met de gemeenten en diverse organisaties binnen en buiten Icare, zoals huisartsen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, kinderartsen, schoolartsen en buurtnetwerken. Ga naar de wesbite.. 
__________________________________________________________________

GGD Jeugdgezondheidszorg (jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen)

De GGD beschermt en bevordert de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Het gaat hierbij zowel om de lichamelijke als de psychische ontwikkeling. De zorg voor de 0 tot 4 jarigen wordt uitgevoerd door de thuiszorginstelling Icare.

Jeugdartsen, jeugdartsassistenten en jeugdverpleegkundigen bezoeken regelmatig de basisscholen, de scholen voor speciaal onderwijs en de scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Drenthe. Zij doen op scholen, met als doel onderzoek en signalering, het inschatten van de zorgbehoefte en advisering van ouders en leerkrachten. Hiernaast krijgen kinderen en jongeren voorlichting over bijvoorbeeld gezond eten, sporten, alcohol en drugs en seksualiteit. www.ggddrenthe.nl/publiek

__________________________________________________________________

Jeugdbescherming Noord

Jeugdbescherming Noord (JBNoord) helpt kinderen en ouders als er ernstige problemen zijn rondom opgroeien en opvoeden waar zij alleen niet uit komen. JBNoord ondersteunt waar het kan, beschermt en houdt toezicht waar nodig is.. http://jeugdbeschermingnoord.nl

Hulp nodig of vragen?